NUNSPEET - Meer dan we gewend zijn in Nunspeet. Maar het is even nodig volgens wethouder Van der Maas: “De stijging OZB heeft onder andere te maken met de grote investeringen die nodig zijn voor het nieuwe zwembad/sporthal, de onderwijshuisvesting en de aanpassing van het stationsplein met een ondertunneling van de Elspeterweg. Ook de toename van wettelijke taken op meerdere terreinen (bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid en mobiliteit) en de komende invoering van de Omgevingswet vragen meer inzet en kosten. Let wel, de stijging is minder hoog dan eigenlijk nodig zou zijn, omdat de hoge investeringen deels worden betaald door de inzet van onze financiële reserves”, aldus de wethouder.


Tarieven OZB en afvalstoffenheffing stijgen, de rioolheffing daalt voor woningen

Het OZB-tarief voor eigenaren van woningen gaat omhoog van 0,0929% naar 0,106% van de WOZ-waarde. Voor bedrijven worden de tarieven voor de eigenaren 0,20% (was 0,177%) en voor gebruikers 0,16% (was 0,145%) van de WOZ-waarde.

Het tarief van de Afvalstoffenheffing wordt in 2021 voor eenpersoonshuishoudens € 158,00 (was € 144,00), voor tweepersoonshuishoudens € 180,00 (was € 168,00) en voor grotere huishoudens € 204,00 (was € 189,00). De stijging van de belasting op afval heeft enerzijds te maken met stijgende kosten voor het ophalen en verwerken van afval en anderzijds met de dalende opbrengsten van afval, o.a. de mindere opbrengst van oud papier.

Het tarief van de rioolheffing daalt voor woningen € 135,00 (was € 143,00). Voor een niet-woning stijgt het tarief wel en wordt € 275,00 (was € 250,00).

Nodig om huishoudboekje gezond te houden
Wethouder Leen van der Maas: “Er wordt veel gesproken in de media over de moeilijke financiële positie van de gemeenten in Nederland en Nunspeet is daar geen uitzondering op. De oorzaken zijn divers en liggen deels buiten de invloedsfeer van de gemeenten, maar moeten wel opgepakt worden. We konden niet anders dan de gemeentelijke belastingen verhogen met een hoger percentage dan we gewend zijn, maar een stuk lager dan in de begrotingsvergadering is aangegeven. Vooralsnog blijft het bij een eenmalige extra verhoging die noodzakelijk is om het huishoudboekje van de gemeente ook voor de toekomst gezond te houden. Ondanks deze verhogingen blijft de belastingdruk in onze gemeente nog steeds relatief laag, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat willen we graag zo houden. ”

De belastingvoorstellen worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Middelen van 3 december a.s, de vaststelling gebeurt in de raadsvergadering van 17 december a.s.