NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft besloten een bijdrage toe te kennen van € 60.000,-- aan Veluvine en € 40.000,-- aan het Noord-Veluws Museum.


Het college zet daarmee een groot deel van de ontvangen rijksbijdrage rechtstreeks in waar deze het hardst nodig is, namelijk voor de twee grootste culturele instellingen vanwege de effecten van de eerdere coronamaatregelen. Aan de toekenning van deze rijksmiddelen zijn geen nadere voorwaarden verbonden door het college, zolang deze maar worden ingezet voor het duurzaam in stand houden van de desbetreffende culturele instellingen.

Via de september- en decembercirculaire 2021 is door het Rijk een bedrag van ruim € 126.000,-- aan de gemeente Nunspeet verstrekt voor coronaondersteuning. Aangevuld met een resterend bedrag van een zelfde bijdrage via de decembercirculaire 2020 van zo’n € 1.700,-- was een totaalbedrag van ruim € 128.000,-- inzetbaar. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de gemeente Nunspeet omdat Rijk en gemeente gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de lokale culturele infrastructuur. Met deze extra rijksmiddelen kunnen belangrijke lokale culturele instellingen worden ondersteund en kan de lokale culturele infrastructuur in stand worden gehouden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gemeenten dringend verzocht de extra middelen ook voor dit specifieke doel in te zetten, namelijk het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur.

De resterende € 28.000,-- is gereserveerd voor verzoeken om ondersteuning die nog kunnen volgen van andere - kleinere - lokale culturele instellingen. Verder heeft de gemeente Nunspeet ook rijksmiddelen voor buurt en -dorpshuizen gekregen, waarvoor inmiddels ook aanvragen zijn ontvangen.