NUNSPEET - Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen heeft de gemeenteraad van Nunspeet tijdens de raadsvergadering op 22 december jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel Groenelaantje 35-37 in Nunspeet, het zogenaamde ‘Boschhuis’.

De huidige eigenaar verhuurt dit gebouw per eind december 2022 niet meer. Het is het gemeentebestuur bekend dat het plan wordt aangeboden voor verkoop aan diverse partijen.

Vanwege de directe nabijheid van de Verschoorschool (bijzonder onderwijs), matige ontsluiting, excentri-sche ligging en ingekaderd binnen natuurgebied kan een toekomstige invulling een grote ruimtelijke in-vloed hebben op de uitstraling van dit gebied. Hierbij kan worden gedacht aan te hoge intensiteit van ge-bruik, verkeersafwikkeling in brede zin, intensiteit verkeersbewegingen en overige vormen van overlast.
Dat vindt het gemeentebestuur ongewenst, vandaar dit voorbereidingsbesluit.

Voorbereidingsbesluit

Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de raad bevoegd te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een bepaald gebied. Het voorbereidingsbesluit heeft als doel om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen, zodat ongewenste bouwplannen en gebruiksveranderingen kunnen worden tegengehouden. Gezien het huidige bestemmingsplan heeft de gemeente weinig invloed op de toekomstige invullingen en kan er een onwenselijke situatie ontstaan. Dit kan worden voorkomen door een herziening van het bestemmingsplan vast te stellen waarbij bijvoorbeeld de bestemming wordt aangepast of gewijzigd. Om te voorkomen dat voorafgaand aan dit op te stellen be-stemmingsplan toch al onwenselijke ontwikkelingen plaatsvinden kan de raad een voorbereidingsbesluit nemen.

Dit voorbereidingsbesluit zorgt voor de duur van één jaar voor een aanhoudingsgrond voor omgevingsver-gunningsaanvragen voor bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en eventueel het aanleggen van wer-ken. Het geeft planologische voorbereidingsbescherming tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld.