NUNSPEET - Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen wil het gemeentebestuur een nieuwe woonwijk realiseren, ’t Hul-Noord. Het nieuwe plan moet ruimte bieden voor 500 á 600 woningen.


Met als uitgangspunt een goede landschappelijke inpassing en een duurzame en gezonde wijk die aansluit op de woonbehoefte is in 2020 een ontwerp Structuurvisie ’t Hul-Noord gemaakt. Hierop zijn 22 zienswijzen ingediend. Het college van B&W heeft met deze reacties de concept Structuurvisie ’t Hul-Noord aangepast en verbeterd.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Er is door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Goudappel) onderzoek gedaan naar een verkeersveilige inrichting en ontsluiting waarbij de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd.
  • Er komt – in overleg met betrokken ondernemers - een knip in de Molenweg en de Oude Zeeweg, de Bovenweg wordt de hoofdontsluiting
  • Er is specifiek aandacht besteed aan de realisatie van routes voor langzaam verkeer.
  • Geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefmilieu in de omgeving, door de te nemen verkeersmaatregelen en het gebruik van geluidsabsorberend asfalt.

Op 18 mei 2021 (aanvang 20.15 uur) zal de raadscommissie Ruimte en Wonen zich buigen over de visie. Wanneer de gemeenteraad op 27 mei 2021 de structuurvisie vaststelt is de volgende stap dat op basis van de vastgestelde structuurvisie een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Wethouder Jaap Groothuis: “We hebben veel tijd en energie gestoken in gesprekken met de bewoners in en rond het plangebied. We kunnen niet aan alle zienswijzen/bezwaren tegemoet komen, maar we hebben met de ontvangen reacties zeker de visie kunnen verbeteren”.

De structuurvisie is in te zien via de pagina over 't Hul-Noord, dat geldt ook voor de uitgebrachte adviezen en onderzoeksrapporten.