HULSHORST - Burgemeester en wethouders van Nunspeet zijn van plan om vanaf september 2022 tijdelijk 15 chalets te plaatsen op het middengedeelte van de camping Landrust in Hulshorst.

Het gemeentebestuur van Nunspeet moet – evenals andere gemeenten - extra huisvesting beschikbaar stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan met name om vrouwen met kinderen die nu nog tijdelijk via NBO (Nunspeet biedt Onderdak) bij particulieren in de gemeente zijn ondergebracht. Dat zijn er momenteel 138.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet zijn van plan om vanaf september 2022 tijdelijk 15 chalets te plaatsen op het middengedeelte van de camping Landrust in Hulshorst. Hiermee kunnen - als alle chalets volledig bezet zijn - maximaal 75 personen worden opgevangen. Er wordt gekozen voor verplaatsbare units, zodat rekening kan worden gehouden met andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het in het Raadsakkoord aangekondigde onderzoek naar een multifunctioneel sportpark in Hulshorst. Indien daartoe aanleiding is in verband met de verdere ontwikkeling van Landrust, zal de tijdelijke situatie opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Op 30 juni a.s. zal de Nunspeetse gemeenteraad het voorstel van het college behandelen om een krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Wanneer de gemeenteraad groen licht geeft, zal de procedure voor de noodzakelijke omgevingsvergunning worden opgestart.

Op dit moment is volstrekt onduidelijk hoe lang de oorlog in Oekraïne gaat duren en hoe lang opvang noodzakelijk blijft. Het college van B&W is voornemens de benodigde Omgevingsvergunning aan te vra-gen voor een zo kort mogelijke periode, die vanwege de vergunning maximaal 5 jaar kan zijn.

Wethouder Groothuis: “De kortdurende opvang van Oekraïense vluchtelingen bij particulieren via NBO verloopt goed. Om de druk bij de particuliere opvang te verminderen nemen wij de verantwoordelijkheid voor een oplossing die voorkomt dat vluchtelingen vaak moeten verhuizen. We hebben diverse mogelijk-heden onderzocht maar behoudens Landrust zijn er geen alternatieven voorhanden om deze noodzakelij-ke opvang te realiseren. Parallel aan de tijdelijke oplossing voor vluchtelingen blijft het college ook zoeken naar korte termijn woonoplossingen voor eigen inwoners”.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, zal voor belangstellende inwoners uit Hulshorst een informatieavond worden georganiseerd.