NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt. Onder de streep blijft, door voornamelijk incidentele effecten, een positief saldo over van 7 miljoen euro.


Hierin zijn de resultaten uit de eerste en tweede hoofdlijnenrapportages reeds verwerkt. De raad heeft in februari 2021 al besloten dat 2 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2020 nog niet (geheel) zijn afgerond.

Doordat de bouw van woningen en bedrijven in 2020 op volle toeren draaide, is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming bij enkele grondexploitaties heeft tot een positief resultaat van 2,4 miljoen euro geleid.

De overige grote verklaringen zijn: lagere lasten door latere uitvoering / ingebruikname project (nieuw-bouw) sportpark De Wiltsangh en onderwijshuisvesting, verder hogere algemene uitkering Gemeentefonds vanuit het Rijk en naast hogere uitgaven Jeugdzorg ook lagere kosten binnen het Sociaal Domein.

Bestemming positief resultaat

Naast de overheveling van budgetten naar 2021 wordt voorgesteld 2,4 miljoen euro toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. 1,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve ‘Sportpark De Wiltsangh’ en 0,6 miljoen euro aan bestemmingsreserves. Het netto saldo over boekjaar 2020 van 0,8 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat: “Ondanks de forse uitdagingen in met name de jeugdzorg toch het jaar positief afsluiten, is verblijdend. Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een deel van het resultaat eenmalig is.

Op 3 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2020.