NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt. Onder de streep blijft, door voornamelijk incidentele effecten, een positief saldo over van 6,6 miljoen euro.

Hierin zijn de resultaten uit de eerste en tweede hoofdlijnenrapportages reeds verwerkt. De raad heeft in februari 2022 al besloten dat 3,2 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2021 nog niet (geheel) zijn afgerond.

Doordat de bouw van woningen en bedrijven ook in 2021 op volle toeren draaide, is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming bij enkele grondexploitaties heeft tot een positief resultaat van 1,9 miljoen euro geleid.

De overige grote verklaringen zijn: lagere lasten door latere uitvoering / ingebruikname project (nieuwbouw) sportpark De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en infrastructurele werken, een hogere algemene uitkering Gemeentefonds vanuit het Rijk en hogere leges, recreatieve heffingen en OZB-opbrengsten. Er zijn ook hogere lasten die voornamelijk worden veroorzaakt door hogere uitgaven voor het programma Sociaal Domein waaronder Jeugdzorg.

Bestemming positief resultaat

Naast de overheveling van budgetten naar 2022 wordt voorgesteld 1,9 miljoen euro toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. 0,8 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve ‘Sportpark De Wiltsangh’ en 0,15 miljoen euro aan reserve Strategisch Huisvestingplan Onderwijs. Het netto saldo over boekjaar 2021 van 0,5 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat: “Ondanks de forse uitdagingen in met name de jeugdzorg en de impact van de coronapandemie toch het jaar positief afsluiten, is verblij-dend. Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een deel van het resultaat eenmalig is en geen garantie voor de toekomst.”

Op 9 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2021. De stukken zijn te bekijken op Nunspeet.raadsinformatie.nl