NUNSPEET - Het gemeentebestuur van Nunspeet vindt het nog te vroeg om in te stemmen met de concept-zoneringskaart voor de Veluwe die de provincie Gelderland heeft vastgesteld.


Dat heeft de gemeente het College van Gedeputeerde Staten laten weten in een reactie op het concept-zoneringsplan. Het doel van het plan is om met een pakket aan maatregelen te zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Dat vindt de gemeente ook belangrijk, maar in een zoneringsplan moeten wel zorgvuldig en evenwichtig alle relevante belangen worden afgewogen. En dat is nog niet gebeurd.

Al veel gedaan
Wethouder Marije Storteboom benadrukt dat Nunspeet al veel heeft gedaan om recreatie en natuur goed te laten samengaan: “Als grondeigenaar van een uitgestrekt natuurgebied (3500 ha) hebben wij ons in de afgelopen jaren ingezet om rust en ruimte te creëren in de onze natuurgebieden. Kijkend naar de afgelopen decennia heeft dit onder andere geleid tot grotere aaneengesloten natuurgebieden, inzet op het teruggeven aan de natuur van bebouwde locaties en de aanleg en instandhouding van de recreatieve infrastructuur om recreanten te geleiden. Deze houding ten aanzien van de natuur, zetten wij voort”, aldus de wethouder.

Meer tijd nodig voor aanhaken van samenleving
Het gemeentebestuur ondersteunt in grote lijnen de gewijzigde procesaanpak. Een aanpak waarin de concept kaart vanuit de natuurwaarden op tafel ligt en er met de omgeving, vanuit een breder perspectief, wordt gekeken hoe we samen kunnen werken aan een goede balans. Een balans waarin de natuur versterkt wordt, maar die ook ruimte biedt aan de recreatiebehoefte. Draagvlak moet worden gecreëerd door goede informatie, communicatie en dialoog. Dit proces zal tijd kosten.

“Maar liever samen wat langer op een goede wijze onderweg dan sneller naar een minder gedragen plan. Gelet op de coronabeperkingen zal er wellicht meer tijd nodig zijn”, aldus Storteboom..

Draagvlak belangrijk
Betrokkenheid vanuit het gebied is van zeer groot belang. Niet alleen bij inwoners, maar ook bij bedrijven en gebruikersgroepen. Goede informatie en communicatie, die op een positieve manier mensen bewust maakt van het zoeken naar de goede balans en waarom sommige maatregelen worden genomen, is essentieel. In het Nunspeetse collegeprogramma is opgenomen geen wegen en paden af te gaan sluiten. Nunspeet is voorstander van het principe geleiden door verleiden voor de te nemen maatregelen. Daarmee is veel winst te behalen. Aantrekkelijke voorzieningen gaan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een wandelknooppuntennetwerk. In de komende periode zal de provincie in gesprek gaan met de samenleving.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de gebiedsprocessen zullen leiden tot een evenwichtig plan dat kan rekenen op draagvlak bij alle partijen”, besluit wethouder Storteboom.