NUNSPEET - De gemeente Nunspeet heeft onder de inwoners onderzoek laten doen naar ‘de sociale basis’. Hieruit is gebleken dat het over het algemeen goed gaat met onze inwoners.


De resultaten geven inzicht in hoe de inwoners de verbondenheid in de kernen ervaren, de mate waarin inwoners naar elkaar omzien en de mate waarin inwoners zelfredzaam zijn en zichzelf kunnen ontplooien. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de bekendheid en het gebruik van en de behoefte aan de sociale voorzieningen en de tevredenheid daarover. Met de resultaten van dit onderzoek gaat de gemeente een uitvoeringsplan opstellen voor de sociale basis.

Wat is de sociale basis?

De sociale basis bestaat uit wat bewoners met en voor elkaar doen en de meer professionele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Sociale basisvoorzieningen raken aan álle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.

Het gaat goed met onze inwoners

Uit het onderzoek is gebleken dat het over het algemeen goed gaat met onze inwoners. Men beoordeelt de eigen gezondheid goed, is positief over de toekomst en we hebben een sterke basis met een uitzonderlijk hoog vrijwilligerspercentage. Ook worden onze activiteiten en voorzieningen over het algemeen goed beoordeeld en worden zij ook goed gevonden.

Focus op kwetsbare groepen

Maar het onderzoek laat ook zien dat sommige inwoners het moeilijker vinden om goed mee te doen in de samenleving. Wat deze inwoners met elkaar verbindt, is dat zij zich bevinden in een kwetsbare positie. Hierin ligt dan ook een duidelijke, gezamenlijke opgave voor zowel de gemeente als haar uitvoeringspartners.

Meedoen is belangrijk

Verantwoordelijk wethouder Jennifer Elskamp benadrukt dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt dat iedereen kan meedoen! “En juist daarom is het zo belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het staat met de ‘sociale basis’. Dit onderzoek zien we als een nulmeting, we gaan het eens in twee jaar herhalen om te kunnen zien of onze inspanningen voldoende effect hebben”, aldus de wethouder.

Samenvatting uitkomsten

Het onderzoek schetst over het algemeen een (redelijk) positief beeld van Nunspeet:

  • De ervaren sociale cohesie (beoordeeld met een 6,3) ligt rond het landelijk gemiddelde.
  • Inwoners beoordelen hun gezondheid met gemiddeld een 7,5.
  • Het deel van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet in Nunspeet ligt met 50% ruim boven het gemiddelde.
  • Inwoners zijn over het algemeen positief over hun toekomst.
  • Inwoners weten over het algemeen goed waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.
  • Een meerderheid van de inwoners van mening dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn in Nunspeet.

Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat een aantal zaken aandacht verdienen. De belangrijkste constatering hierbij is dat er een groep kwetsbare inwoners is die extra aandacht nodig heeft. Het gaat dan om inwoners met een laag inkomen, inwoners met een uitkering, inwoners met gezondheidsproblemen, inwoners die niet in Nederland zijn geboren, alleenstaanden (en alleenstaande ouders) en 80-plussers. Ook valt op dat een kwart van de inwoners het moeilijk vindt om hulp te zoeken.

Daarnaast wil een deel van de respondenten dat ze beter betrokken worden bij het maken van plannen voor voorzieningen of activiteiten.