NUNSPEET - De gemeente Nunspeet werkt aan een nieuw heidebeheerplan voor de aankomende 10 jaar. Een van de onderdelen uit dit plan is de diversiteit aan bijen (soortenrijkdom) en daarom heeft de gemeente voorafgaand een onderzoek laten doen naar deze soortenrijkdom.


Op zeven heideterreinen is dit in kaart gebracht. In totaal zijn 63 soorten aangetroffen. Dit aantal is niet bijzonder hoog, maar er zijn wel diverse kenmerkende soorten van heide- en stuifzandgebieden waaronder de heidezandbij, heidewespbij, heideviltbij en heizijdebij.

Rode lijst

De Rode lijst is een overzicht van soorten bijen die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. In totaal zijn er op de Nunspeetse heideterreinen elf bijensoorten gevonden die op deze lijst voorkomen, waaronder de ernstig bedreigde ericabij op het oostelijke deel van de Elspeetsche Heide. Deze soort is zeer sterk achteruit gegaan en komt tegenwoordig nog op enkele plekken in Nederland voor.

Interessant is het onderzoek dat is uitgevoerd door Defensie op hun heideterreinen in 2021. De beide onderzoeken over de bijen zijn uitgevoerd door de organisatie EIS, het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden:

Broedvogels op de gemeentelijke heidevelden

De gemeente is nieuwsgierig naar de broedvogelstand op haar heideterreinen. Daarom heeft zij in 2020 een broedvogelinventarisatie laten uitvoeren door Sovon waarin de verspreiding van verschillende broedvogels en de ontwikkeling van broedvogels in kaart zijn gebracht. De inventarisatie heeft in 2008 ook plaatsgevonden zodat de ontwikkeling per soort in beeld gebracht kan worden.

Rapport - broedvogels van de heidevelden in de Gemeente Nunspeet in 2020