ELSPEET - In Elspeet is behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Het college van B&W ziet mogelijkheden om dit aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) te realiseren. Het perceel Apeldoornseweg 80 en gronden aan de Uddelerweg in Elspeet zijn voor deze ontwikkeling aangekocht.


Om deze ambitie vanuit het Collegeprogramma 2018-2022 te verwezenlijken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan ligt vanaf 7 oktober tot en met 17 november 2020 ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

Inmiddels zijn de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Het agrarische bedrijf en de agrarische bebouwing op het perceel Apeldoornseweg 80 worden beëindigd en gesaneerd. Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg vanaf dit perceel richting de Uddelerweg, ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden tevens enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten. Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een aantal woon-werkkavels.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 oktober tot en met 17 november 2020 ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het is dan ook in te zien via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO NR: NL.IMRO.0302.bp01184-ow01). Gedurende deze termijn is het indienen van een zienswijze mogelijk.

Verantwoordelijk wethouder Leen van der Maas is blij met deze stap: “We weten dat meerdere Elspeetse ondernemers behoefte hebben aan een uitbreidingslocatie in Elspeet. Met dit plan kunnen we in deze behoefte voorzien. En dat is goed voor de kern Elspeet” aldus de wethouder.