NUNSPEET - De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met zo veel mogelijk betaalbare woningen. Het in het plan opgenomen project voor beschermd wonen (28 zorgwoningen) gaat niet door. Hier voor in de plaats komen er 18 starters- en/of seniorenwoningen.


Eind 2020 heeft het college voor het voorgenomen ‘beschermd wonen-project’ in de Kijktuinen de deadline gesteld dat er uiterlijk op 31 maart 2021 een getekende gronduitgifte overeenkomst tussen betrokken partijen moest zijn. Op 31 maart 2021 heeft de Franse vastgoedmaatschappij Orpea laten weten dat zij besloten hebben om het voorgenomen Beschermd wonen-project in de Kijktuinen te beëindigen. Dit project zou worden gerealiseerd door hun dochterondernemingen Thuismakers en Woonzorgnet. De reden voor beëindiging is dat financiële doelstellingen van Orpea met dit project door Thuismakers en Woonzorgnet niet gehaald worden.

Het proces
Het college van B&W heeft eind 2020 het voorlopig stedenbouwkundig plan vastgesteld en ter consultatie voorgelegd aan bewoners. De reacties van bewoners worden op dit moment verwerkt in het definitief stedenbouwkundig plan en ook gebruikt voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Nog voor de zomervakantie zal het ontwerpbestemmingsplan voor de Kijktuinen worden gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. Eventuele zienswijzen zal de gemeente betrekken bij het definitieve bestemmingsplan die naar verwachting in oktober 2021 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Wanneer hiertegen geen hoger beroep wordt aangetekend kan eind vierde kwartaal gestart worden met het bouwrijp maken van deze nieuwe woonwijk.

Meer informatie over deze plannen is te vinden op www.nunspeet.nl/kijktuinen.