NUNSPEET - Het college heeft onlangs een sluitende begroting gepresenteerd. Na Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de gemeenten meer geld uit Den Haag krijgen via de Algemene Uitkering.

Daarom doet het college een voorstel voor aanpassing van de begroting door middel van een bijstellingsbrief welke verzonden is aan de raad.

De inkomsten van de gemeente komen voor het grootste deel uit de zogenaamde algemene uitkering van de landelijke overheid. Deze inkomsten waren de achterliggende jaren bevroren op het toen geldende niveau. Dit heeft de overheid nu los gelaten en zijn de gelden aangepast naar het huidige niveau naar aanleiding van de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

De kosten voor de Jeugdzorg gaven in de achterliggende jaren reden tot zorg. Deze uitgaven lijken nu op het juiste niveau gecompenseerd te worden door de landelijke overheid zodat de inkomsten en uitgaven op dit onderdeel in 2022 in evenwicht zijn.

De eerder gepresenteerde programmabegroting was voorzien van nieuwe beleidswensen en een dekkingsvoorstel. Het college doet door middel van de bijstellingsbrief voorstellen tot aanpassing. Zo valt te denken aan gewenste investeringen o.a. voor een regionaal mobiliteitsfonds, verhoging van de bijdrage aan het streekarchivariaat en de subsidie voor amateurkunsten, maar ook het schrappen van de voorgestelde OZB verhogingen voor de jaren 2023 en 2024. Daarnaast hoeft de algemene reserve aanzienlijk minder aangesproken te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Wethouder Leen van der Maas is uiteraard heel content met de inhoud van deze bijstellingsbrief: “De september circulaire geeft normaliter minder grote aanpassingen, maar deze positieve bijstelling verwerken we uiteraard graag”.

Op donderdag 28 oktober 2021 buigt de Nunspeetse gemeenteraad zich over de begroting.

Begroting online inzichtelijk

De begroting - met alle ambities en voornemens - is voor iedereen eenvoudig en volledig inzichtelijk via https://nunspeet.begrotingonline.nl.