NUNSPEET - In april is de Transitievisie Warmte vastgesteld door de gemeenteraad van Nunspeet. Als vervolg op deze visie - waarin beschreven wordt hoe we in 2050 aardgasvrij wonen en werken - hebben de gemeente Nunspeet, Liander, Woningcorporatie Omnia Wonen en energiecoöperatie NunspeetEnergie hun samenwerking bekrachtigd door op 1 september jl. een tiental afspraken te ondertekenen. Samen kunnen we efficiënter - en daarmee goedkoper - stappen zetten in de overgang naar een duurzame energievoorziening en onze bijdrage leveren aan de landelijke afspraken.

Liander, Woningcorporatie Omnia Wonen en energiecoöperatie NunspeetEnergie maken deel uit van de gemeentelijke projectgroep waarmee deze Transitievisie Warmte en de aanpak die erin beschreven staat, is ontwikkeld. De gemaakte afspraken omvatten:

hoe de Transitievisie Warmte actueel blijft;
  • hoe de visie wordt vertaald naar de uitvoering;
  • hoe de strategische partners met elkaar om gaan;
  • hoe de opgedane kennis wordt gedeeld met de buitenwereld.
De bovengenoemde partijen realiseren zich dat de energietransitie een maatschappelijk opgave is die alleen kan slagen als wordt samengewerkt. De samenwerking laat echter ruimte voor de specifieke rollen van de deelnemers. De gemeente Nunspeet staat voor het maatschappelijk belang, Liander voor haar verantwoordelijkheid als netbeheerder en Omnia Wonen voor het belang van haar huurders, zoals betaalbare woonlasten. Als professionele partijen wordt invulling gegeven aan en verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoering van de afspraken die in dit document worden gemaakt. NunspeetEnergie is een energiecoöperatie die als vrijwilligersorganisatie zorg draagt voor de participatie van burgers bij de energietransitie. Vanuit die rol ondersteunt NunspeetEnergie het afsprakenkader.

Hoewel de gemeenten in Nederland de regie hebben in deze energietransitie, kunnen zij het niet alleen. Samenwerking met de strategische partners is daarbij beslist nodig. Deze opgave wordt uiteindelijk pas een succes wanneer het samen met de inwoners van de gemeente wordt opgepakt. De komende tijd wordt dan ook gestart met de het opstellen van de eerste Wijkuitvoeringsplannen; hoe en in welke volgorde gaan we de wijken naar een aardgasvrije toekomst helpen. Afhankelijk van de ruimte die het coronavirus ons biedt, wordt de samenwerking met de inwoners van de gemeente Nunspeet ingevuld. Op deze manier hopen we tot breed gedragen plannen te komen die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat we uiterlijk in 2050 zonder aardgas verwarmen, douchen en koken. Om dat te bereiken moeten we nu aan de slag, zodat we geleidelijk aan alle woningen en bedrijven op een duurzame manier van energie kunnen voorzien. Verantwoordelijk wethouder Jaap Groothuis benadrukt: “In Nederland willen we in 2050 aardgasvrij wonen en werken. Dat plaatst elke gemeente voor enorme uitdagingen die razendsnel opgepakt moeten worden. Tegelijkertijd zien we ook de noodzaak ervan in. De hogere temperaturen en heftige regenbuien in de zomer brengen overlast met zich mee. We willen de verdere klimaatveranderingen én gevolgen beperken. De biodiversiteit en uiteraard de gezondheid van de inwoners van de gemeente Nunspeet staan voorop.”